Tony Chau

【上門儲存服務】過年要執屋?指定隨存屋!

執屋難題,老是常出現。

每年執屋都好頭痕㗎,左擺右執啲嘢都係咁多,根本原因就係啲嘢唔夠位擺!

呢啲時候,「上門儲存服務」就好適合空間有限嘅家庭用家!

咁究竟執屋有啲咩巧妙位?乜嘢物品適合用「上門儲存服務」?呢款服務有咩類型嘅箱可以揀?而家為你一一解答!

Read More »【上門儲存服務】過年要執屋?指定隨存屋!

【裝修租倉】裝修存倉比較&注意事項?呢篇一眼睇曬!

關於裝修存倉,真心要講究。

唔少人裝修都需要搵迷你倉公司做裝修儲存,畢竟唔係個個都有個空位可以暫存傢俬。

咁究竟搵裝修存倉公司,除咗價錢行先,仲有乜嘢要留意?

Bookmark定,睇完呢篇文,以後裝修存倉都唔洗驚中伏!

Read More »【裝修租倉】裝修存倉比較&注意事項?呢篇一眼睇曬!

將軍澳迷你倉推介!康城屋企逼爆經驗談。

將軍澳迷你倉?最好喺呢間!

以前租觀塘迷你倉嗰陣,經常要經過好多觀塘工業區,除咗觀塘迷你倉大量嘅貨車廢氣之外,仲要忍受「大汗疊細汗」嘅搬貨過程,租觀塘迷你倉,真係只有辛苦二字可以形容。後來租翻將軍澳迷你倉之後成件事輕鬆曬,仲有專人服務添!Read More »將軍澳迷你倉推介!康城屋企逼爆經驗談。